งานครูที่ปรึกษา

 ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆและข้อมูลเกี่ยวกับการรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และการขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษ

ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน

ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีนโยบายให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้มีครูที่ปรึกษาสำหรับแนะนำด้านวิชาการ และช่วยเหลือให้คำปรึกษา ในด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองในด้านวิชาการและคุณธรรมจนเต็มความสามารถ